Tabel din 27.10.2020
privind rezultatul obtinut la interviul din 26.10.2020 in cadrul concursului pentru ocuparea
functiei de executie contractual temporar vacant paznic din cadrul Muzeului Vrancei.
(descarca document)
TABEL din 22-10-2020 , REZULTATELE FINALEprivind rezultatele finale la concursul pentru ocuparea functiilor
contractuale de executie vacante: muzeograf, referent de specialitate, supraveghetor,
muncitor calificat si temporar vacante: paznic si ingrijitor din cadrul Muzeului Vrancei.
(descarca document)

TABEL din 21-10-2020

- privind rezultatul obtinut la interviul din 20.10.2020 in
cadrul concursului pentru ocuparea functiilor de executie vacante :muzeograf, referent de specialitate,
supraveghetor, muncitor calificat si temporar vacante : paznic si ingrijitor din cadrul Muzeului Vrancei.
(descarca document)

TABEL DIN 21-10-2020
CU REZULTATUL LA PROBA SCRISA

(DESCARCA DOCUMENT)

TABEL DIN 19-10-2020
CU PUNCTAJUL LA PROBA SCRISA IN URMA CONTESTATIILOR DEPUSE

(DESCARCA DOCUMENT)

TABEL
privind rezultatul obtinut la proba scrisa din l3 octombrie 2020 in cadrul concursului organizat
pentru ocuparea posturilor contractuale de executie vacante: muzeograf, referent de specialitate , supraveghetor, muncitor-calificat
si temporar vacante: paznic si ingrijitor din cadrul Muzeului Vrancei (descarca document)

A N U N T din 12-10-2020

REZULTATELE EXAMENULUI DE PROMOVARE DIN 9.10.2020 (DESCARCA DOCUMENT)

TABEL
privind rezultatul selectiei dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea postului de
paznic la Muzeul Vrancei, organizat in data de 19.10.2020.
PAZNIC (descarca document)

COMUNICAT

În condițiile actuale, având în vedere numărul mare de candidați, suntem nevoiți să desfășurăm concursul în două intervale orare: pentru supraveghetori ( orele 9.00 – 12,00 ), iar pentru celelalte funcții între orele 13,00 – 16,00.

TABEL
privind rezultatul selecliei dosarelor la concursul organizat penrru ocuparea posturilor contractuale de execulie vacante: muzeograf, referent de specialitate, supraveghetor, muncitor calificat 5i temporar vacahte: paznic si ingrijitor din cadrul Muzeului Vrancei, organizat in dara de 13.10.2020 (DESCARCA DOCUMENT)

ANUNT din 02-10-2020
Muzeul Vrancei scoate la concurs urmatorul post de paznic pe perioada determinata:
– 1 post paznic – studii medii – Diploma de Bacalaureat, Atestat Agent de paza – la Sediul instituliei, nu se cere vechime
Dosarele candidatilor vor contine urmatoarele documente : (descarca document)

Fisa postului : (descarca document)

A N U N T Examen de promovare 

din 25.09.2020 – Bibliografia pentru examenul de promovare- (DESCARCA DOCUMENT)

Muzeul Vrancei organizeaza examen de promovare in grade/trepte profesionale imediat superioare, pentru urmatoarele functii:
– un post ocupat de restaurator treapta I, M – promovat in post de restaurator treapta I A, M
– un post ocupat de conservator grad II, S – promovat in post de conservator gradul I, S
Examenul va avea loc in data de 9.10.2020, ora 9,00 Ia Muzeul Vrancei, str. Republicii nr. 8, Focsani.
Conditiile de participare: – sa fi obtinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanfelor profesionale individuale cel putin de doua ori in ultimii 3 ani

A N U N T CONCURS 21.09.2020 – (DESCARCA DOCUMENT)

Muzeul Vrancei scoate la concurs următoarele posturi:

Posturi pe perioadă nedeterminată:

- 2 posturi muzeograf – debutant, studii superioare – Diplomă de Licență în Istorie – la Mausoleul Focșani și Muzeul Unirii, nu se cere vechime

- 1 post referent de specialitate – studii superioare – la Secția de Științele Naturii, vechime minimă 5 ani

- 3 posturi supraveghetor – studii medii – Diplomă de Bacalaureat – la Muzeul Unirii și Muzeul de Istorie din Focșani, Mausoleul Soveja, nu se cere vechime

- 1 post muncitor calificat – calificare lăcătuș mecanic, lemnar, tâmplar, sudor – la Secția de Etnografie Crâng Petrești, vechime minimă 5 ani

Posturi pe perioadă determinată:

- 1 post paznic – studii medii – Diplomă de Bacalaureat, Atestat Agent de Pază – la Muzeul Unirii, nu se cere vechime

- 1 post îngrijitor – studii medii – Diplomă de Bacalaureat – la Mausoleul Mărășești, nu se cere vechime

Dosarele candidaților vor conține următoarele documente:

 • cerere de înscriere

 • copie act de identitate

 • copie certificat de naştere

 • copie certificat de căsătorie

 • copie adeverinţă care să ateste vechimea în muncă

 • cazier judiciar valabil

 • adeverinţă medicală valabilă

 • Curriculum vitae

 • documente care să ateste nivelul studiilor (original şi copie)

Dosarele se depun la secretariatul instituţiei din str. Republicii nr. 8, Focşani, începând cu data de 21.09.2020. Pentru contact telefon 0237222890.

Condiţii generale necesare în vederea participării la concurs conform legislației în vigoare:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs:

Posturi pe perioadă nedeterminată:

2 POSTURI MUZEOGRAF (descarca fisa post muzeuograf)

a) studii universitare – Diplomă de Licență în Istorie

c) vechime nu se cere

e) punctul de lucru – Mausoleul Focșani și Muzeul Unirii

1 POST REFERENT DE SPECIALITATE (descarca fisa post referent de specialitate)

 1. studii superioare

 2. vechime minimă 5 ani

 3. punctul de lucru – Secția de Științele Naturii

3 POSTURI DE SUPRAVEGHETOR (descarca fisa post supraveghetor)

 1. studii medii – Diplomă de Bacalaureat

 2. vechime nu se cere

 3. punctul de lucru – Muzeul Unirii și Muzeul de Istorie din Focșani și la Mausoleul Soveja

1 POST MUNCITOR CALIFICAT (descarca fisa post muncitor calificat)

 1. calificare lăcătuș mecanic, lemnar, tâmplar, sudor

 2. vechime minimă 5 ani

 3. punctul de lucru – Secția de Etnografie Crâng Petrești

Posturi pe perioadă determinată:

 1. POST PAZNIC (descarca fisa post paznic)

 1. studii medii – Diplomă de Bacalaureat, Atestat Agent de Pază

 2. vechime nu se cere

 3. punctul de lucru – Muzeul Unirii

1 POST ÎNGRIJITOR  (descarca fisa post ingrijitor)

 1. studii medii – Diplomă de Bacalaureat

 2. vechime nu se cere

 3. punctul de lucru – Mausoleul Mărășești

Probe de concurs :

 • proba scrisă se va susţine în data de 13 octombrie 2020, ora 9,00, la Muzeul Unirii din Focșani, str. Republicii, nr. 30

 • interviul se va susţine în data de 20 octombrie 2020, ora 9,00 la aceeaşi adresă.

Bibliografie :

Pentru posturile de muzeograf cu studii superioare la Muzeul Vrancei 

1. Legea muzeelor nr. 311/2003 cu modificările la zi

2. Legea nr. 182/2000 – privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil

3. Ordin nr. 2035/2000 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil

4. Hotărârea nr. 886/2008 – pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile

5. Muzeologie generală – Corina Niculescu

6. Legea 53/2003 Codul Muncii –art. 176, 242, 247, 248

Pentru postul de referent de specialitate cu studii superioare la Muzeul Vrancei

1. Legea muzeelor nr. 311/2003 cu modificările la zi

2. Legea 53/2003 Codul Muncii –art. 176, 242, 247, 248

3. Legea nr. 258/2015 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice

4. Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă

5. Ordinul nr. 2634/2015 – privind documentele financiar-contabile

6. Legea contabilității 82/1991 cu modificările la zi

Pentru postul de supraveghetor cu studii medii la Muzeul Vrancei

1. Legea muzeelor nr. 311/2003 cu modificările la zi

2. Corina Nicolescu – Muzeologie generală

3. Legea 53/2003 Codul Muncii – art. 10, 17, 28, 41, 50, 51, 176, 242, 247, 248

4. Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă

Pentru postul de muncitor calificat cu studii medii la Muzeul Vrancei

1. Legea muzeelor nr. 311/2003 cu modificările la zi

2. Legea 53/2003 Codul Muncii – art. 39, 176, 242, 247, 248, 250

3. Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă

Pentru postul de paznic

1. Legea 333/2003 privind paza obiectvelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor

2. Legea muzeelor nr. 311/2003 cu modificările la zi

3. Legea 53/2003 Codul Muncii – art. 111, 112, 114, 115, 125, 176, 242, 247, 248

4. Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă

Pentru postul de îngrijitor

1. Legea muzeelor nr. 311/2003 cu modificările la zi

2. Legea 53/2003 Codul Muncii – art. 55, 56, 58, 59,60, 61, 176, 242, 247, 248

3. Hotărârea nr. 1546/2003 – pentru aprobarea Normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate

 4. Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă

Dosarele candidaţilor se depun până la data de 5 octombrie 2020, inclusiv, ora 16,00.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

 • 08.10.2020, ora 09,00 – afişarea rezultatelor în urma selectării dosarelor

 • 13.10.2020, ora 09,00 – proba scrisă

 • 15.10.2020, ora 11,00 – afişarea rezultatelor la proba scrisă

 • 20.10.2020, ora 09,00 – interviu

 • 21.10.2020, ora 08,30 – afişarea rezultatelor la interviu

 • 22.10.2020, ora 11,00 – afişarea rezultatelor finale (proba scrisă + interviu)

D I R E C T O R

prof.dr.Horia Dumitrescu

A N U N T

Va invitam sa vizionati documentarul „Vrancea Eroica – 5 ani de colectie” care va fi difuzat Sambata,
22 August 2020, la ora 15:30 pe posturile de televiziune TVR1 si TVR HD  promo 2 min (vizionare videoclip)

Film Vrancea Eroica Momente de Colectie 2015-2019 120 min (vizionare videoclip)

In urma expirarii termenului de depunere a ofertelor pentru realizarea documentarului „Vrancea Eroica – 5 ani de colectie” a fost acceptata  oferta depusa de SC EUROSTAR ARTIST SRL cu suma de 132.200 lei.

A N U N Ț

cerere oferte „Vrancea Eroică – 5 ani de colecție

Cu ocazia împlinirii a 103 ani de la Istoricele Lupte de la Mărășești, Muzeul Vrancei dorește să realizeze documentarul „Vrancea Eroică – 5 ani de colecție”.

Această prezentare constă în următoarele:

 • documentar de 50 de minute
 • teaser de 30 secunde
 • teaser de 15 secunde
 • colajuri de montaje de câte 1 minut pentru promovare online
 • bannere identitate facebook
 • bannere identitate instagram
 • identitate și adaptare grafică

Ofertele se trimit pe mail-ul Muzeului Vrancei până la data de 5.08.2020, ora 12,00, la adresa muzeulvrancei@yahoo.com.

MUZEUL VRANCEI

ANUNT

DATORITA SITUATIEI CREATE DE RASPANDIREA VIRUSULUI COVID-19,
PROGRAMUL DE VIZITARE AL MUZEELOR SI MAUSOLEELOR SE REIA CU PASTRAREA DISTANTEI SEMNIFICATIVE DE 2 METRI,
FATA DE CELELALTE PERSOANE SI PURTAREA MASTII CU ACOPERIREA OBLIGATORIE A NASULUI SI A GURII

R E G U L A M E N T

privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de siguranţă sanitară, pe perioada stării de alertă.

R e g u l a m e n t, întocmit după legislaţia în vigoare.(descarca Regulament Alerta)

REGULAMENT – EXTRAS -

Măsuri care privesc accesul şi contactul cu publicul vizitator

(descarca Regulament Extras)

ANUNT DIN 12.03.2020

DATORITA SITUATIEI CREATE DE RASPANDIREA VIRUSULUI COVID-19,

PROGRAMUL DE VIZITARE AL MUZEULUI SE SUSPENDA PANA LA NOI REGLEMENTARI CU POSIBILITATEA PRELUNGIRII ACESTUI TERMEN
Anunt din 06.12-2019

Tabel privind rezultatul final la concursul din 06.12.2019 (descarca document)

Tabel privind rezultatul  obtinut la interviul din 06.12.2019 (descarca document)

Anunt din 03.12-2019

Tabel privind rezultatul la proba scrisa din 02.12.2019 (descarca document)

Anunt din 29.11-2019

Muzeul Vrancei organizeaza examen de promovare in data de 16.12.2019, ora 9.00, str. Republicii, Focsani (descarca document)  

Anunt din 25.11-2019

Tabel privind rezultatul selectiei dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea postului de director adjunct la Muzeul Vrancei organizat in data de 02.12.2019:   (descarca tabel selectie dosare )

Anunt din 08-11-2019

Muzeul Vrancei scoate la concurs următoarele posturi pe perioadă nedeterminată:

ANUNŢURI  – 2019

Mausoleul Eroilor de la Marasesti  – PROGRAM 6 august 2019 -

Ora 19.00 – 19.30 Primirea oaspetilor

Ora 19.30 – Instalarea Garzii de Onoare

Ora 20.00 – 20.05 – Acordarea onorului militar

Ora 20.05 – 20.10 – Se intoneaza Imnul Romaniei timp in care se trag 21 salve de tun si are loc survolul aerian (MApN)

Ora 20.10 – 20.20 – Serviciu religios

Ora 20.20 – 20.35 – Alocutiuni oficiali

Ora 20.35 – 20.45 – Depuneri coroane oficiali

Ora 20.45 – 20.50 – Intonarea Semnalului ”Linistea”

Ora 20.50 – 21.00 – Defilarea Garzii de Onoare

Ora 21.00 – 22.00 – Spectacol simfonic extraordinar

Gheorghe Zamfir
Laura Bretan
Paula Seling
Cristofor Aldea Teodorovici
Mihail Buca
Corul bizantin ”Tronos” al Patriarhiei Romane
Daniel Jinga
Orchestra Metropolitana Bucuresti
Corul Acoustic
Prezinta: Iuliana Tudor

ANUNT

In perioda 3-6 august 2019, va invitam sa va manifestati sentimentele patriotice,si sa fiti alaturi de toti cei care gandesc si simt romaneste, la manifestarile care vor avea loc la cele patru mausolee ale Vrancei si in Piata Unirii din Focsani.
Vizionare videoclip

ANUNT

In urma finalizarii procedurii de organizare a evenimentului,,VRANCEA EROICA 2019” a fost desemnat castigator ofertantul

SC OMP EVENTS SRL cu oferta financiara, de 2.520.370 Lei fara TVA.

Anunt din 12.07.2019 priviind – Achiziţia de servicii de organizare a evenimentului ,, Vrancea Eroică 2019

1.Caiet de sarcini – (descarca document)

2.Documentatie de atribuire – (descarca document)

3.Invitatie – (descarca document)

4.Declaratie priviind conditiile de munca – (descarca document)

5.Formular oferta financiara – (descarca document)

6.Matricea de conformitate – (descarca document)

7.Model contract – (descarca document)

8.DUAE – (descarca document)

ANUNŢURI  – 2018

Rezultatele Examenului de Promovare din NR.2028 / 22-10-2018 (descarca document)

Anunt din 08-10-2018

Muzeul Vrancei organizeaza examen de promovare in grade si trepte profesionale imediat superioare, pentru urmatoarele functii:
– un post ocupat de muzeograf S, Gradul II – promovat in post de muzeograf S, Gradul I.
– doua posturi ocupate de restaurator M, Tr. I – promovate in posturi de restaurator M, Tr. IA
– trei posturi ocupate de conservator M, Tr. I – in posturi de conservator M, Tr. IA
– un post de referent M,Tr. IA în post de referent de specialitate S, gr. II
Examenul va avea loc în data de 22.10.2018, ora 10,00 la Sediul Muzeului Vrancei din str. Republicii nr. 8 , Focsani
Bibliografia pentru examenul de promovare in grade si trepte profesionale imediat superioare o gasiti in fisierul pentru descarcare. (descarca document)

Pe 6 august 2018, la Mausoleul Eroilor din Marasesti, presaram pe mormintele eroilor care au luptat in Primul Razboi Mondial recunostinta si piosenia noastra. Muzeul Vrancei va invita, la manifestarile de comemorarea a 101 ani, in an Centenar, vizionati videoclip

 

Anunt din 26.04.2018

Muzeul Vrancei afiseaza rezultatele examenului de promovare din 25.04.2018 (descarca document)

Anunt din 11.04.2018

Muzeul Vrancei organizeaza examen de promovare in grade profesionale imediat superioare, pentru functiile ocupate de debutant. Examenul va avea loc in data de 25.04.2018, ora 10,00 la Sediul Muzeului Vrancei din str. Republicii nr. 8 , Focsani. (descarca document)

Anexa nr.17 – Nr. 151 din 12.01.2018

Tabel priviind rezultatele finale la concursul pentru ocuparea functiei de  personal contractual : (descarca document )

-muncitor calificat – norma intreaga

-electromecanic si muncitor calificat – 1/2 norma – electrician .

Anexa nr.15 – Nr. 137 din 10.01.2018

Tabel priviind rezultatul obtinut la interviul din 08.01.2018 in cadrul examenului  pentru ocuparea functiei de  personal contractual : (descarca document )

-muncitor calificat – norma intreaga

-electromecanic si muncitor calificat – 1/2 norma – electrician .

Anexa nr.9 – Nr. 104 din 04.01.2018

Tabel priviind rezultatul obtinut la proba scrisa din 29.12.2017 in cadrul concursului organizat pentru ocuparea functiei de  : (descarca document )

-muncitor calificat – norma intreaga

-electromecanic si muncitor calificat – 1/2 norma – electrician – organizat in data de 29.12.2017

Anexa nr.2 – Nr. 2205 din 22.12.2017

Tabel priviind rezultatul selectiei dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de : (descarca document )

-muncitor calificat treapta I(M) – norma intreaga

-electromecanic si muncitor calificat treapta I(M) – 1/2 norma – electrician – organizat in data de 29.12.2017

Anexa nr. 17 – Muzeul Vrancei

Nr. 2148 din 08.12.2017

Tabel rezultate finale la concursul  pentru ocuparea functiilor  de executie de personal contractual : doua posturi supraveghetor si un post referent – descarca document 

Anunt din 07.12.2017 – Muzeul Vrancei scoate la concurs urmatoarele posturi pe perioada nedeterminata  :

- 1 (un) post muncitor calificat treapta I (M) studii medii – norma intreaga – calificare in meseria de electromecanic, vechime in aceasta meserie de minim 5 ani .

1 (un) post muncitor calificat treapta I (M) studii medii – 1/2 norma  – calificare in meseria de electrician, cu vechime in aceasta meserie de minim 5 ani .

- descarca document 

   

ANEXA NR. 9- MUZEUL VRANCEI – Nr. 2061 din 04.12.2017

TABEL

privind rezultatul obţinut la proba scrisă din 28.11.2017 în cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcţiei de : supraveghetor și referent din cadrul Muzeului Vrancei

Nr. crt.

Nume şi prenume candidat

Denumirea funcţiei

Punctajul obţinut la proba scrisă

Observaţii

ADMIS/RESPINS

 1. MATEESCU MIRUNA – supraveghetor – 100 puncte – ADMIS
 2. PATRASCU M C VIOREL – supraveghetor – 84.69 puncte – ADMIS
 3. TOMA NICUSOR – supraveghetor – 81.59 puncte – ADMIS
 4. NEDELCU ADELINA – supraveghetor – 79.78 puncte – ADMIS
 5. BINDAR MIHAI – supraveghetor – 76.53 puncte – ADMIS
 6. SANDU GABRIEL – supraveghetor – 73.38 puncte – ADMIS
 7. PERSITA MIHAELA – supraveghetor – 69.59 puncte – ADMIS
 8. CURMEI IONELA – supraveghetor – 58.47 puncte – ADMIS
 9. BURCA ANDREI GABRIEL – supraveghetor – 47.91 puncte – RESPINS
 10. SERBAN GEANINA SIMONA – supraveghetor – 46.54 puncte – RESPINS
 11. BOTEZATU CATALINA – supraveghetor – 45.75 puncte – RESPINS
 12. VASUIAN CAMELIA NICOLETA – supraveghetor – 38.78 puncte – RESPINS
 13. STANESCU VASILE – supraveghetor – 37.86 puncte – RESPINS
 14. ENE VASILE – supraveghetor – 33.51 puncte – RESPINS
 15. MANEA MARIA – supraveghetor – 24.40 puncte – RESPINS
 16. SPANU ALICE – supraveghetor – 22.65 puncte – RESPINS
 17. SPULBER NECULAI – supraveghetor – 20.65 puncte – RESPINS
 18. PURDEL DOINITA – supraveghetor – 20.25 puncte – RESPINS
 19. SUSU MIRELA – supraveghetor – 17.95 puncte – RESPINS
 20. GHEORGHIAS CRISTINA – supraveghetor – 16.40 puncte – RESPINS
 21. CATANOIU IONEL – supraveghetor – 12.10 puncte – RESPINS
 22. FILIMON GEANINA – supraveghetor – 10.10 puncte – RESPINS
 23. COJOCARU DANIELA – supraveghetor – 0 puncte – RESPINS
 24. NASTASE IONEL – referent – 87.96 puncte – ADMIS
 25. BUTULAN NICOLETA – referent – 45.29 puncte – RESPINS
 26. BARLADEANU MARIANA –  referent – 44.98 puncte – RESPINS
 27. MANEA CLAUDIA –  referent – 44.30 puncte – RESPINS
 28. RADU ANDREA NICOLETA –  referent – 36.58 puncte – RESPINS
 29. GRAFU ALINA PAULA –  referent – 28.72 puncte – RESPINS
 30. TROFIN MARIUS –  referent – 23.89 puncte – RESPINS
 31. MIHAILESCU ALINA MIHAELA –  referent – 21.91 puncte – RESPINS
 32. SON DANIELA –  referent – 16.56 puncte – RESPINS
 33. MAZILU VERONICA –  referent – 15.02 puncte – RESPINS
 34. DINU CRISTINA IULIANA –  referent – 14.65 puncte – RESPINS
 35. CRISTOIU NICOLETA DANIELA –  referent – 9.91 puncte – RESPINS
 36. CURSARU ADRIANA –  referent – 6.27 puncte – RESPINS

Eventualele contestaţii se pot depune până în data de 05.12.2017, ora 08,30.

Interviul se va susţine în data de 06.12.2017, la ora 9.00, la Muzeul Unirii.

COMISIA DE CONCURS:

Preşedinte: – Huţanu Dumitru, funcţia de muzeograf în cadrul Muzeului Vrancei

Membri:

- Iliescu Ionuţ , funcţia şef de secţie în cadrul Muzeului Vrancei

- Şoldănescu Licuţa, funcţia de contabil-şef în cadrul Muzeului Vrancei

Secretar comisie,

Boroşu Irina, şef de secţie la Secţia de Ştiinţele Naturii